Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

I ALGEMEEN
1. AI de verkopen en werken worden uitsluitend uitgevoerd volgens deze algemene voorwaarden.
2. De bepalingen van de offertes en orderbevestigingen kunnen slechts rechtsgeldig de algemene voorwaarden aanvullen en/of wijzigen voor zover uitdrukkelijk bepaald onder de bijzondere voorwaarden. Het door de koper overmaken van zijn bestelling houdt de algemene aanvaarding in van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verkoper; het houdt tevens de annulatie in van alle hiermede strijdige of aanvullende bepalingen die de koper eventueel op zijn bestelbon of andere stukken zou vermelden.
3. Men kan zich niet beroepen op voorwaarden, welke niet schriftelijk vastgelegd werden. De verkoper behoudt zich steeds het recht voor om eventuele vergissingen te verbeteren. De overeenkomsten door de vertegenwoordigers aangegaan, verbinden de verkoper slechts indien deze overeenkomsten door de verkoper schriftelijk bevestigd werden.
4. De koper kan in geen geval afzien van definitieve bestellingen. De verkoper behoudt zich niettemin het recht voor, de vernietiging van een bestelling te aanvaarden mits betaling van de schadevergoeding voorzien in artikel V. par. 4.2.

II. PRIJS- EN VERKOOPSAFSLUITING
1. De offertes zijn vrijblijvend en worden enkel ter indicatie gegeven.
2. De levering van goederen en prestaties wordt aangerekend aan de op de dag van levering geldende prijzen, ongeacht de vooraf opgegeven of aangeduide prijzen.
3. De prijzen zijn vastgesteld bij vertrek uit de magazijnen, ongeacht de plaats van levering, netto, zonder B.T.W.
4. Indien de leveranciers, van wie de verkoper afhankelijk is, hetzij voor de gehele levering, hetzijvoor een gedeeltelijke order, de bestellingen zouden weigeren uit te voeren, heeft de verkoper het recht de bestelling van de koper te annuleren en dat zonder enige schadevergoeding van verkoperzijde. Evenzo is de verkoper niet verplicht de verkochte zaak te leveren of, in geval van gedane levering, er de overeengekomen waarborg voor te verzekeren ingeval en vanaf het ogenblik dat zijn leverancier de vertegenwoordiging opzegt. De eenzijdige verbreking van verkoop en/of waarborg geschiedt van rechtswege en de koper erkent geen recht op vergoeding tegenover de verkoper te kunnen doen gelden voor geleden schade. Indien deze leveranciers als gevolg van hun leveringsvoorwaarden de verkoper verplichten een prijsverhoging te betalen, heeft de verkoper het recht deze verhoging aan de koper in rekening te brengen.
5. Zijn eveneens ten laste van de koper, ongeacht de overeengekomen prijs, alle extra kosten voortvloeiende uit gebeurtenissen welke niet voorzien waren toen de koop werd afgesloten, zoals stakingen, uitsluitingen ("lock-outs") veranderingen van transporttarieven, invoerrechten of andere maatregelen door een overheid getroffen, en in het algemeen alle gevallen van heirkracht en gebeurtenissen waarover de verkoper geen controle heeft.

III. UITVOERING VAN DE BESTELLING EN WERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID, RISICO'S

1. De uitvoering van een bestelling hangt af van de inlichtingen welke de verkoper over de solvabiliteit van de koper inwint. Derhalve kan de bestelling door de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling vernietigd worden indien de inlichtingen naar de mening van de verkoper niet bevredigend zijn, zonder enige schadevergoeding vanwege de verkoper.
2. Bij elke order van goederen of diensten, zal de koper aan de verkoper, samen met hun juiste opgave, schriftelijk alle nodige inlichtingen verstrekken en dit ten laatste bij het begin van de uit te voeren opdracht. Als deze inlichtingen ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn en bijgevolg de uitvoering van een bestelling niet realiseerbaar is, kan deze laatste de werken uitvoeren op basis van zijn beste ervaring, zonder dat hij verplicht kan worden geacht om bijkomende inlichtingen te vragen.
3. Indien de uitvoering van de order niet het gewenste resultaat heeft, en geen fout ten laste van de verkoper kan worden aangetoond, blijft de som der werken verschuldigd. Het opnieuw leveren of herstellen van het materiaal gebeurt op kosten van de koper.
4 Indien een deel of het geheel der levering of diensten aan derden moet worden toevertrouwd, zal de verantwoordelijkheid van de verkoper, indien deze bestaat, zich beperken tot het deel van de dienst door de verkoper uitgevoerd.

IV. TERBESCHIKKINGSTELLING, LEVERING, GOEDEREN EN PRESTATIES

1. De leveringstermijn wordt nooit uitdrukkelijk gewaarborgd. Hij geldt slechts als aanduiding die in de mate van het mogelijke zal worden nagekomen. Vertragingen in de levering geven de koper in geen geval het recht de bestelling te annuleren; ze kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding.
2. Vanaf het ogenblik dat de verkochte goederen geïdentificeerd zijn en ter beschikking staan van de klant, verblijven deze volledig op risico van de koper in de magazijn en van de verkoper of deze van zijn leveranciers, inzonderheid wat betreft diefstal, beschadiging of verlies door brand en blussingswerken, inbegrepen alle risico's en verantwoordelijkheid ten overstaan van derden. Bij gebrek aan een afzonderlijk schrijven geldt alleen de factuur als officiële terbeschikkingstelling. De goederen reizen voor risico der bestellers. Vertraging bij het in ontvangst nemen van de goederen door de koper kan nimmer vertraagde betaling tot gevolg hebben.
3. Elke niet voorafgaandelijk aanvaarde terugzending wordt geweigerd.
4. De aanvaarding gebeurt als volgt: Voor goederen: hetzij op het ogenblik van de levering. Het gebruik, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding ervan. Voor prestaties: onmiddellijk na uitvoering. Klachten komen slechts in aanmerking voor zover ze de verkoper schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na aanvaarding.

V. BETALING
1. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper.
2. Behoudens anders overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar zonder korting na ontvangst van de factuur.
3. De aan de koper toevertrouwde goederen blijven onbetwist de eigendom van de verkoper tot de totale koopsom, hoofdsom en eventuele rente zijn afbetaald. Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de koper zich ertoe deze goederen ten gunste van de verkoper tegen alle risico's te verzekeren. Indien de koper de betalingsvoorwaarden, of het uitstel van betaling dat hem toegestaan werd, binnen de 48 uur na aanmaning, niet eerbiedigt, is het volledig bedrag of wat er nog van te betalen overblijft, onmiddellijk eisbaar. Tevens behoudt de verkoper het recht om de verkoop onmiddellijk van rechtswege te ontbinden onder voorbehoud van de schadevergoeding zoals in paragraaf 4 voorzien en de goederen ambtshalve terug te nemen. In geval van terugname van de verkochte goederen zijn vervoerkosten ten laste van de koper.
4. In geval de koper zijn verbintenissen niet naleeft, heeft de verkoper de keuze tussen:
a. De gedwongen uitvoering van de overeenkomst.
- In dit geval zal het bedrag van elke niet op de vervaldag betaalde factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden met een intrest die 2% hoger ligt dan de wettelijke intrest.
- Bovendien zal in hetzelfde geval het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, als schadevergoeding voor het hieruit voortvloeiende nadeel, forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden met: 10% op de verschuldigde bedragen met een minimum van €150,-.
b. De overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten laste van de koper als ontbonden te beschouwen, mits betaling van een forfaitaire en een onherleidbare schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vastgesteld op 33% van de prijs van de bestelling. Ingeval de koper een voorschot zou gestort hebben of betalingen verricht hebben van meer dan 33% van de prijs van de bestelling, blijven deze bedragen de verkoper van rechtswege verworven. De laattijdige betaling van een geleverd goed ontslaat de verkoper bovendien van elke verbintenis aangaande dit goed, zoals in Art. VI vermelde waarborgverplichting, zonder verlenging of opschorting van de waarborgperiode.
5. De gehele of gedeeltelijke vereffening van een onderneming, de omzetting van een particuliere onderneming in een vennootschap het overlijden van de eigenaar, het opnemen of uittreden van een commanditaire vennoot en, in het algemeen, elke gebeurtenis of handeling welke veranderingen ten gevolge kan hebben in het door de verkoper te lopen risico voortvloeiend uit de koopovereenkomst, hebben de onmiddellijke opeisbaarheid van vorderingen van de verkoper op bedoelde onderneming of personen tot gevolg.

VI. WAARBORGEN.
1. De waarborgperiode van 1 maand gaat in op de dag van de aanvaarding en ten laatste op de dag van ontvangst van de goederen.
2. De waarborg is beperkt tot de vervanging van de ontvangen goederen. De waarborg loopt voor zover:
- de koper de verkoper onmiddellijk verwittigt, de betalingsvoorwaarden vervuld heeft (cfr. V. 4 . 2-), bewijst dat de oorzaak van het defect toe te schrijven is aan een gebrek in de productie of levering van de goederen.
- het ongeval of het defect niet voortvloeit uit een onvakkundig gebruik, noch uit een nalatigheid of kwaad opzet noch uit normale sleet.
3. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de ongevallen, beschadigingen of averij opgelopen ten gevolge van zichtbare of verborgen gebreken in het materiaal, en kent geen enkele schadevergoeding toe voor eventueel stilvallen, stopzetten of verminderen van de bedrijvigheid van de koper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van schade die de verkochte goederen zou kunnen overkomen als gevolg van de ontoereikendheid.
4. Elke levering van nieuwe goederen of diensten, die worden verricht na het verstrijken van de waarborgtermijn zullen steeds in rekening gebracht worden.
5. Wat, meer in het bijzonder, de goederen betreft, die de verkoper verkocht heeft en waarop specifieke bepalingen niet van toepassing zijn, zal de verkoper deze goederen vervangen door andere, voorzover mogelijk, van dezelfde soort in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de koper de verkoper in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en indien bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn niet hebben voldaan aan de normale eisen. Bij klachten over moet bewijsmateriaal van de betwiste goederen en eventueel ook ongebruikt materiaal uit dezelfde verpakking bezorgd worden.
6. Behoudens de vervanging, zoals hierboven omschreven, is de verkoper tot geen enkele schadevergoeding gehouden.

VII. BETWISTINGEN.
Eventuele betwistingen worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper.De Laatste Drinker
Blankenbergestraat 52-7
9000 Gent- België

jerome@delaatstedrinker.be
BTW-nr: BE 0648.737.582